سایت روستا را چگونه ارزیابی می کنید؟
(65.62%) 42
عالی
(31.25%) 20
متوسط
(1.562%) 1
خوب
(1.562%) 1
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 64