سایت روستا را چگونه ارزیابی می کنید؟
(64.61%) 42
عالی
(30.76%) 20
متوسط
(1.538%) 1
خوب
(3.076%) 2
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 65