سایت روستا را چگونه ارزیابی می کنید؟
(65.15%) 43
عالی
(30.30%) 20
متوسط
(1.515%) 1
خوب
(3.030%) 2
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 66