شعر

تازه ترين انتشار يافته ها
پيغام مدير
از اين که سايت ما را به عنوان سايت مورد نياز خود انتخاب کرده ايد متشکريم.
اشعار و ترانه های قدیمی به جا مانده از اهالی روستا

اشعار و ترانه های قدیمی به جا مانده از اهالی روستا

گل وخی چادر به سرکن حالا وقت رفتـنه             من نمیوُم،من نمیوُم خونه ی بابا خَش تره

خونـــــه ی بــابــا نـــــون و انجـیــــــــر              خـونــــه ی شـــــوور چـوق و زنجیـــــر

  **************

دلم تنـگ و دلم تنـگ و دلم تنـگ                        فلک بر شیشه ی عمرم زده سنگ

از اون ترســـم که در غربت بمیرم                        شــغالا بر سر نعشـم کنند جنــــگ

      **************